Forretningsbetingelser

 1. Aftalegrundlag


  Samarbejdsaftale og nedenstående forretningsbetingelser udgør den samlede kontrakt mellem kunden og WebSetGo. Med mindre andet er præciseret i samarbejdsaftalen, vil forretningsbetingelserne altid have forrang i tvivlsspørgsmål.

 2. Samarbejdsform


  Såvel kunden som WebSetGo forpligter sig til at stille al relevant information til rådighed for hinanden. Lokaler og faciliteter stilles til rådighed af kunden eller WebSetGo i fornødent omfang.

 3. Vidensoverføring og projektresultater


  Kunden er berettiget til at anvende alt materiale, metoder eller anden form for vidensoverføring leveret i projektløsningen til eget brug. Kunden har brugsret til alle projektresultater, dog ikke arbejdsdokumenter, som f.eks. fortroligt gennemførte interviews. WebSetGo er berettiget til frit at anvende de generelle resultater af projektet i anonymiseret form og gensælge specialudviklede løsningselementer.

 4. Fortrolighed og tavshedspligt

  Fortroligheden er gældende både for kunden og WebSetGo, og kan kun brydes efter fælles aftale. Tavshedspligten er tidsmæssig ubegrænset. WebSetGo forbeholder sig ret til at opføre kunden på WebSetGo´s referenceliste, dog i anonym form, hvis kunden eksplicit udtrykker ønske herom.
  I aftaleperioden, såvel som efter denne, påhviler det parterne at iagttage ubetinget tavshed omkring erhvervshemmeligheder, ideer, projekter, beskrivelser, tegninger, dokumenter og andre oplysninger, som parterne måtte komme i besiddelse af, og som ifølge sagens natur er fortrolige.
  Denne loyalitets- og hemmeligholdelsespligt påtages ud over parterne også af deres ansatte, fuldmægtige eller andre, der som led i leveringen af ydelserne kommer i besiddelse af ovennævnte fortrolige oplysninger. Det påhviler hver part at tilse, at denne forpligtelse påtages.
  Denne tavshedspligt viger dog for informationer m.v., som parterne ifølge gældende lov har pligt til at oplyse til offentlige myndigheder.

 5. Serverbetingelser

  Serverdrift:
  WebSetGo søger at opretholde driften 24 timer i døgnet alle ugens dage. Vores servere har en generel tilgængelighed på cirka 99,9 %, hvor de cirka 0,1 % nedetid typisk er planlagte genstarter i forbindelse med opdateringer af systemerne - herunder ikkerhedsopdateringer.

 6. Backup procedure
  Der gennemføres backup en gang i døgnet af alle data på serverne.
  Backup kan stilles til rådighed mod et vederlag.

 7. Hosting:

  Hostingperioden løber i 12 hele måneder. Hvert år forlænges hostingen automatisk til en ny periode. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke, men kan overføres til andet WebSetGo webhotels periode. Omkring 1 måned før endt periode fremsendes ny faktura for de efterfølgende 12 måneder, medmindre kunden har opsagt abonnementet skriftligt 2 måneder før perioden udløber.
  ønsker WebSetGo at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel på email overfor kunden, dog har WebSetGo altid uden varsel ret til at forestå lukning af et webhotel, såfremt kunden har overtrådt WebSetGo's betingelser. WebSetGo vil fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til betingelsen, der er overtrådt. Gene af andre brugere på WebSetGo's webhoteller betragtes som misbrug af WebSetGo's ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af webhotellet. WebSetGo er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug. Der er desuden ikke tilladt at have pornografisk materiale liggende på WebSetGo´s servere.

  Hostingydelsen dækker diskplads og trafik på serveren for en webløsning og sikkerhedskritiske opdateringer, som påvirker serverens funktionssikkerhed. Hvert webhotel har en begrænsning i trafik og diskplads. Ekstra trafik og diskplads skal til enhver tid tilkøbes, såfremt den overskrider den øvre grænse for webhotellet.
  Webløsninger, som kan udgøre en fare for sikker serverdrift, kan kræves opgraderet. WebSetGo er i ethvert henseende suveræne i definition af ordet fare.

 8. Domæne:


  Ved domænebestilling erklærer køber, at registranten er indforstået med at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke WebSetGo allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster.

 9. Betalingsbetingelser

  WebSetGo´s betalingsbetingelser er 8 dage netto fra faktureringsdatoen.

  Betales fakturaen ikke rettidigt, tilskrives der rente fra forfaldstidspunktet. Renten beregnes med 2 % pr. påbegyndt måned.
  I tillæg kan WebSetGo kræve godtgørelse for rykkergebyr, inkassogebyr og andre udgifter knyttet til inddrivelse af den skyldige beløb. Kundens pligt til at betale rettidigt består, selvom kunden reklamerer over fejl og mangler.
  Ved udsendelse af rykkere er WebSetGo berettiget til at kræve kr. 100,00 i rykkergebyr fra kunden.

 10. Opsigelse af samarbejdet


  Begge parter kan skriftligt opsige samarbejdet med en måneds varsel. Såfremt kundens opsigelse ikke er begrundet i misligholdelse fra WebSetGo´s side, er WebSetGo berettiget til honorar for hidtidig udført arbejde og materialer, og den planlagte indsats i opsigelsesperioden.

 11. Erstatning


  WebSetGo´s totale erstatningspligt for kundens direkte eller indirekte tab i et projekt kan aldrig overstige det modtagne honorar for det igangværende projekt.
  WebSetGo er i intet tilfælde ansvarlige for driftstab, følgeskader eller indirekte tab. Tab af data anses for et indirekte tab.

 12. Force Majeure


  WebSetGo er berettiget til at annullere ordrer overfor kunden, eller udskyde disses effektuering, og WebSetGo er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som WebSetGo ikke er herre over, såsom oprør, uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke, mangel ved leverancer fra underleverandører/leverandør, eller manglende energiforsyning.
  Samtlige kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning for direkte eller indirekte tab eller fremsætte noget krav mod WebSetGo

 13. Værneting og lovvalg

  Aftalen er underkastet dansk ret.
  Retten i Sønderborg er værneting for afgørelse af samtlige tvister, der udspringer af nærværende aftale.